biesbosch Lijnoorden nonnegatsewiel putten-sasdijk
Vissen in de Biesbosch, met H.S.V. De Biesbosch

logo-hsv-de-biesbosch

Vissen in de Biesbosch, met H.S.V. De Biesbosch

logo-hsv-de-biesbosch

Vissen in de Biesbosch, met H.S.V. De Biesbosch

logo-hsv-de-biesbosch

Vissen in de Biesbosch, met H.S.V. De Biesbosch

logo-hsv-de-biesbosch

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HENGELSPORTVERENIGING DE BIESBOSCH

 

 

Begripsbepalingen

 

Artikel 1 

 

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 

 

de vereniging: de hengelsportvereniging De Biesbosch gevestigd te Werkendam.

 

de statuten: de statuten van de vereniging, vastgesteld bij notariële akte d.d. 30 oktober 1987, verleden voor notaris R.J. Duijne te Werkendam.

 

het bestuur: het bestuur van de vereniging.

 

 

Huishoudelijk reglement

 

Artikel 2

 1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door de statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
 2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met de statuten.
 3. Leden van de vereniging kunnen voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement indienen bij de secretaris. Een voorstel wordt , voorzien van een advies van het bestuur, zo mogelijk geplaatst op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering. Het bestuur kan zelf ook voorstellen tot wijziging voorleggen aan de algemene vergadering.

 

 

Bestuur, bestuurstaken en commissies

 

Artikel 3

 

 1. De voorzitter is verantwoordelijk voor het leiden, openen en sluiten van de vergaderingen en tekent met de secretaris en in voorkomend geval ook de penningmeester, alle officiële stukken alsmede de goedgekeurde notulen.
 2. De secretaris is verantwoordelijk voor de administratie van de vereniging. Hij voert het secretariaat en is correspondentieadres van de vereniging.
 3. De penningmeester is verantwoordelijk voor alle middelen welke het eigendom van de vereniging zijn. Hij is verplicht om op eerste aanvrage van het bestuur volledige inzage te verstrekken in de onder zijn berusting zijnde boeken en bescheiden van de vereniging. 
 4. De ledenadministrateur houdt nauwgezet de ledenadministratie bij.
 5. Uit oogpunt van doelmatigheid kan het voorkomen dat bepaalde taken tijdelijk worden overgedragen aan een ander bestuurslid dan de eerst verantwoordelijke. In voorkomend geval wordt dit schriftelijk vastgelegd. De verantwoordelijkheid voor deze taken wordt echter nimmer overgedragen.
 6. Uitsluitend het bestuur, of de schriftelijk door het bestuur gedelegeerde(n), zal/zullen de vereniging vertegenwoordigen in haar overleg met lokale, gemeentelijke, provinciale of landelijke bestuurders, waterschappen, instellingen, organisaties enzovoorts. E.e.a. met in acht neming van het bepaalde in de statuten.
 7. Commissies dienen, voor zover niet strijdig met de taak van de commissie, minimaal 1 bestuurslid in zich te hebben.

 

 

Orde van de vergaderingen

 

Artikel 4

 1. Een voorzitter leidt de vergaderingen van alle bestuurlijke organen van de vereniging. Deze is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken tijdens  de vergadering en het democratisch verloop daarvan. Hij/zij dient zich zoveel mogelijk  te houden aan de agenda van de vergadering en er voor te zorgen dat ieder lid desgewenst voldoende gelegenheid krijgt zijn mening naar voren te brengen. De voorzitter is niet verplicht een lid meer dan driemaal het woord te geven over het zelfde onderwerp.
 2. De voorzitter heeft het recht een spreker het woord te ontnemen indien deze naar zijn oordeel buiten de orde van de vergadering gaat.
 3. De voorzitter is gerechtigd een lid dat de orde verstoort het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen. Hij/zij kan zo nodig de vergadering schorsen of verdagen.
 4. Als de voorzitter meent dat aan een bepaald onderwerp voldoende aandacht is besteed kan hij/zij  de discussie  sluiten en overgaan tot stemming c.q. overgaan naar het volgende agendapunt.
 5. De secretaris is verantwoordelijk voor de notulering van de vergaderingen van het bestuur en van de algemene ledenvergadering.
 6. Bestuurs- en commissieleden zijn ten aanzien van aan hen voor intern gebruik getoonde gegevens tot geheimhouding verplicht.

 

 

Contributie

Artikel 5

 1. De jaarlijkse contributie moet door een lid of jeugdlid bij vooruitbetaling op een door het bestuur te bepalen moment en wijze worden voldaan. 
 2. Een nieuw (jeugd)lid is inschrijfgeld verschuldigd.
 3. Bij de aanvang van het (jeugd)lidmaatschap is het (jeugd)lid per direct de jaar contributie verhoogd met inschrijfgeld verschuldigd. 
 4. Indien de contributie niet tijdig is betaald, kan het bestuur het lidmaatschap opzeggen. De contributie voor het komende verenigingsjaar die niet tijdig is voldaan kan worden verhoogd met een door het bestuur vast te stellen bedrag voor administratie- en incassokosten.
 5. Het bestuur is gemachtigd om contributie verhogingen alsmede aanpassingen van het inschrijfgeld  door te voeren na goedkeuring door de algemene ledenvergadering.
 6. Een lid dat zijn contributie (nog) niet heeft voldaan heeft geen stemrecht en kan geen gebruik maken van de voordelen rechtens het lidmaatschap.

 

 

Overtredingen

 

Artikel 6

De overtredingen zoals bedoeld in de statuten bestaan uit:

 1. het niet nakomen van de bepalingen die zijn vastgelegd in de Visserijwet 1963 en de daarop gebaseerde overheidsvoorschriften alsmede het niet nakomen van de voorwaarden van door de vereniging of een overkoepelende organisatie uitgereikte schriftelijke toestemming(en);
 2. het kopen, te koop aanbieden of verkopen van vis;
 3. het gebruik van verboden vis- of vangtuigen dan wel vistuigen waarvoor betrokkene geen schriftelijke toestemming heeft;
 4. het vissen op onsportieve wijze;
 5. het zich schuldig maken aan dieren kwelling;
 6. het hinderen, beledigen en bedreigen van hengelsportcontroleurs en het niet meewerken aan controle door hengelsportcontroleurs of opsporingsambtenaren;
 7. onbehoorlijk gedrag en/of handelen of nalaten waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 8. Het niet tijdig vrijmaken van een wedstrijdparcours.
 9. Behulpzaam te zijn bij een der hierboven genoemde overtreding, wanneer deze door een ander worden begaan.

 

 

Controleurs

 

Artikel 7

 

 1. De vereniging kan verenigingscontroleurs voor de eigen wateren aanstellen.
 2. De controleurs dienen zich te kunnen legitimeren als controleurs middels de            controleurpas, voorzien van minimaal naam en pasfoto, geldigheidsduur en         verenigingsstempel/logo.
 3. Een controleur levert op verzoek van het bestuur de controleurpas weer in.
 4. De controleurs hebben als taak de orde, veiligheid alsmede de naleving van de regels te bevorderen, voor zover dit direct gerelateerd is aan de hengelsport in of bij de eigen wateren.
 5. Alle handelingen ter controle of correctie hebben de status van een verzoek. Politie of de Nederlandse Voedsel en Waren Authoriteit kunnen worden ingeschakeld indien een verzoek niet wordt opgevolgd.

 

             

 

Wedstrijdcommissie

 

 Artikel 8

 1. De wedstrijdcommissie bestaat uit tenminste 3 leden. De commissie wordt geleid door een bestuurslid die tevens belast is met de financiële gang van zaken.
 2. De commissie heeft tot taak op verzoek van het bestuur wedstrijden te (laten) organiseren. De bijzonderheden van een wedstrijd, waaronder het bepalen van plaats en datum worden vastgesteld in overleg met het bestuur. De commissie kan een wedstrijdreglement opstellen wat zij ter goedkeuring voorlegt aan het bestuur. Het wedstrijdreglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met landelijke of federatieve wedstrijdreglementen. Voor het doen van uitgaven is voorafgaande goedkeuring vereist van het bestuur.
 3. Voor het doen van uitgaven beschikt de commissie over een eigen budget. De financiële verantwoording maakt onderdeel uit van die van het bestuur aan de algemene ledenvergadering.
 4. De commissie vergadert zo vaak als zij dit nodig acht. De commissie is bevoegd besluiten te nemen wanneer tenminste drie commissieleden ter vergadering aanwezig zijn. Besluit worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid van de commissie heeft één stem. De commissie kan zich laten bijstaan door deskundigen.
 5. Het bestuur is gerechtigd om onder opgave van redenen besluiten van de wedstrijdcommissie te herroepen.

 

 

Wedstrijden

 

 Artikel 10

 1. De leden zijn gerechtigd deel te nemen aan de door de vereniging uitgeschreven wedstrijden, met dien verstande dat aan de jeugdwedstrijden uitsluitend door jeugdleden deelgenomen mag worden.  De seniorenwedstrijden zijn toegankelijk voor leden met een seniorenvispas van Sportvisserij Nederland
 2. Het wedstrijdrooster wordt jaarlijks tijdig aan de leden bekend gemaakt   . Onvoorziene omstandigheden kunnen de wedstrijdcommissie of het bestuur ertoe doen besluiten het wedstrijdrooster aan te passen.
 3. Detailregelingen met betrekking tot de wedstrijden zijn uitgewerkt in het wedstrijdreglement.

 

 

 Vergoedingen

 Artikel 11

1.         De algemene ledenvergadering kan besluiten aan leden van het bestuur van de vereniging een onkostenvergoeding per jaar toe te kennen voor de vervulling van de functie.

2.         Het bestuur stelt de vergoeding voor het verzorgen van de ledenadministratie vast.

 

 

Slotbepalingen

Artikel 12

In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur, behoudens zijn verantwoording tegenover de algemene vergadering

 

 

 

 

 

Inwerkingtreding

Artikel 13

Dit huishoudelijk reglement treedt in werking met ingang van de eerstvolgende maand na vaststelling.

 

 

Vastgesteld door de algemene ledenvergadering van HSV De Biesbosch op …….

 

 

De voorzitter,                                                               De secretaris,

 

 

 

 

 

G.B. Koek                                                                   C. Ippel