biesbosch Lijnoorden nonnegatsewiel putten-sasdijk
Vissen in de Biesbosch, met H.S.V. De Biesbosch

logo-hsv-de-biesbosch

Vissen in de Biesbosch, met H.S.V. De Biesbosch

logo-hsv-de-biesbosch

Vissen in de Biesbosch, met H.S.V. De Biesbosch

logo-hsv-de-biesbosch

Vissen in de Biesbosch, met H.S.V. De Biesbosch

logo-hsv-de-biesbosch

Uitnodiging algemene ledenvergadering 2019

 

 

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering.

 

Geachte sportvriend(in),

 

Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van onze algemene ledenjaarvergadering 2019. Deze wordt gehouden op vrijdag15 februari in De Biesbosch Schuur, De Werken 1, 4251 XW, Werkendam.
De zaal is vanaf 19.30 uur open. De vergadering begint om 20.00 uur.

 Agenda:

1)              Opening / vaststellen agenda
2)              Notulen van de vorige vergadering (1)
3)              Ingekomen stukken en mededelingen, verslag van de secretaris    
4)              Verslag van de penningmeester (2)
5)              Verslag van de kascommissie
6)              Benoeming nieuw lid van de kascommissie
7)              Verkiezing bestuursleden (3)
8)              Aangepast huishoudelijkreglement en vaststelling
9)              Pauze met gratis verloting
10)            Uitreiking prijzen competitie senioren en 55+ 2018
11)            Ingekomen agendapunten
12)            Rondvraag (4)
13)            Sluiting
13)            Bingo

 

Toelichtingen (1), (2), (3) (4) en (5):

(1): Notulen van 2018 liggen ter inzage in de zaal.

(2): Financieel verslag 2018 van de penningmeester en debegroting van 2019 liggen ter inzage in de zaal.

(3): Aftredend en herkiesbaar zijn: Voorzitter G. Koek en bestuurslid J. Faro. Tegenkandidaten dienen zich uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de algemene jaarvergadering schriftelijk aan te melden bij het secretariaat.

(4): Het gedateerde reglement is geactualiseerd en van doublures met de statuten ontdaan. Het concept van het aangepaste reglement is te vinden op onze website www.hsvdebiesbosch.nl onder Nieuws. Eventueel kunt u ook per post een exemplaar aanvragen.
Inhoudelijke opmerkingen / vragen over het concept graag vóór 25 januari 2019 naar secretariaat.hsvdebiesbosch@gmail.com of per post, waarvoor dank. Dit in verband met een vlotte voortgang van de vergadering.

(5): Eventuele vragen kunnen ook schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat.


Adres secretariaat: HSV De Biesbosch, tnv. secretaris C. Ippel,
A. van Drielstraat 24, 4251 ZH, Werkendam